☰ MENU
OVER ONS
UW OFFERTE
GE-ROOFS
DJ-ROOFS NEW
ARC-ROOFS
TUNNEL/POLYGON-ROOFS
CLT-ROOFS
MOBILE-48
NORMAL DECK
CUSTOM DECK
ATTACHMENTS
FOH
BANNERS/INFRA
TRIBUNES
VIP DECKS
DECORCONSTRUCTIES
OVER ONS
ROOFS
GE-ROOFS
DJ-ROOFS
ARC-ROOFS
TUNNEL/POLYGON-ROOFS
CLT-ROOFS
LAYHER STRUCTURES
NORMAL DECK
CUSTOM DECK
ATTACHMENTS
FOH
BANNERS/INFRA
TRIBUNES
VIP DECKS
DECORCONSTRUCTIES
BUDGET ROOFS
MOBILE-48
UW OFFERTE

Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringvoorwaarden van Eekels Verhuur BV

Toepasselijkheid

Artikel 1

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten door Eekels Verhuur B.V., statutair gevestigd te Bladel, 5531 AB, Hallenstraat 20 en ingeschreven ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven, onder nummer 84151722, hierna te noemen ‘de verhuurder’.

1.2

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten met dezelfde huurder, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.

1.3

Wijzigingen van- of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de verhuurder uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.

1.4

Algemene voorwaarden gebruikt door de huurder worden niet aanvaard. De algemene voorwaarden van verhuurder zijn integraal van toepassing.

1.5

Indien deze voorwaarden of enig beding daarin om wat voor reden niet rechtsgeldig blijkt of toepassing mist, worden die voorwaarden of het betreffende beding vervangen voor voorwaarden of bedingen die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk tegen die ongeldige voorwaarden of bedingen aan liggen.

Prijs en prijsaanpassing

Artikel 2

2.1

Offertes zijn -tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen- geheel vrijblijvend voor zowel huurder als verhuurder.

2.2

Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting. De verhuurder behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.

2.3

De verhuurder stelt de huurder tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren. Indien het prijsverschil met de overeengekomen prijs meer dan vijftien procent (15%) bedraagt heeft de huurder binnen vijf dagen na mededeling van de prijswijziging door verhuurder het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Huurder is alsdan gehouden om reeds door verhuurder gemaakte kosten te vergoeden.

2.4

Indien de huurder een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft de huurder het recht bij prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de betreffende overeenkomst te ontbinden.

2.5

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in Euro’s. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief eventuele vervoerskosten, emballagekosten of andere kosten die verhuurder maakt of moet maken.

De huurders en annulering

Artikel 3

3.1

Indien er meerdere huurders zijn, is iedere huurder hoofdelijk aansprakelijk voor juiste en volledige nakoming van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.2

Onderverhuur van het gehuurde door de huurder is slechts toegestaan, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

3.3

De huurder kan de overeenkomst voorafgaand aan de plaatsing schriftelijk annuleren indien de huurder voorafgaand aan annulering een bedrag betaalt aan de verhuurder ter hoogte van:

- 60% van de huurprijs ingeval van annulering tot en met de 31e dag voor het overeengekomen plaatsingstijdstip;

- 70% van de huurprijs ingeval van annulering minder dan 31 dagen tot en met de 7e dag voor het overeengekomen plaatsingstijdstip;

- 100 % van de huurprijs ingeval van annulering minder dan 7 dagen voor het overeengekomen plaatsingstijdstip.

3.4

De gebruiksdata van het gehuurde zijn vooraf afgesproken, althans aangegeven door huurder. Die de gebruiksdata of -periode kunnen niet door huurder gewijzigd worden, zonder voorafgaande instemming door verhuurder. Als plaatsing van het gehuurde om wat voor reden dan ook geen doorgang vindt, uitgesteld wordt of anderszins verplaatst wordt, is sprake van annulering in de zin van deze voorwaarden.

Gebruiksvoorschriften

Artikel 4

4.1

Huurder is verplicht het gehuurde in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens de huurovereenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken. Tevens is huurder verplicht het tentboek integraal (op) te volgen.

4.2

Het is aan huurder verboden de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, tenzij het gaat om veranderingen of toevoegingen die bij het einde van de huurovereenkomst zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt of verwijderd. Met betrekking hiertoe, en met betrekking tot eventueel door huurder overgenomen veranderingen van het gehuurde en toevoegingen aan het gehuurde, geldt verder het in 4.2.1 tot en met 4.2.8 bepaalde.

4.2.1

Tot veranderingen van of toevoegingen aan het gehuurde worden voor de toepassing van het in 4.2 en 4.2.2 tot en met 4.2.8 bepaalde in elk geval mede gerekend:

het veranderen van de kleur van het gehuurde;

het op enige andere wijze veranderen van het (uiterlijke) beeld dat het gehuurde oplevert.

4.2.2

Huurder is verplicht verhuurder steeds vooraf en tijdig te informeren over elke door huurder gewenste verandering of toevoeging van of aan het gehuurde en om schriftelijke toestemming van verhuurder daartoe te vragen. Verhuurder zal zijn beslissing daarop aan huurder schriftelijk geven binnen een onder de gegeven omstandigheden naar het oordeel van verhuurder redelijke termijn, die in elk geval acht weken zal mogen bedragen. Huurder zal de door hem gewenste veranderingen en toevoegingen niet ter hand mogen nemen, dan na schriftelijke toestemming van verhuurder of vervangende machtiging door de rechter.

4.2.3

Verhuurder verleent slechts de in 4.2 bedoelde voorafgaande schriftelijke toestemming, indien de door huurder gewenste veranderingen en toevoegingen noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het gehuurde door huurder en zich bovendien geen zwaarwichtige bezwaren aan de zijde van verhuurder tegen het aanbrengen daarvan verzetten. Van een dergelijk zwaarwichtig bezwaar wordt onder meer geacht sprake te zijn, indien de door huurder gewenste veranderingen en toevoegingen bij het einde van de huurovereenkomst niet ongedaan gemaakt of verwijderd kunnen worden zonder schade aan het gehuurde en zonder noemenswaardige kosten.

4.2.4

Verhuurder heeft het recht om aan de verlening van schriftelijke toestemming voorwaarden te verbinden of daarbij een last op te leggen, daaronder begrepen een verhoging van de huurprijs indien de veranderingen en toevoegingen daartoe een redelijke aanleiding mochten geven.

4.2.5

Verhuurder heeft ook het recht om aan de verlening van schriftelijke toestemming voorschriften of aanwijzingen te verbinden met betrekking tot de wijze en de kwaliteit van uitvoering van de door huurder gewenste veranderingen en toevoegingen, zoals met betrekking tot kleur, afmetingen en materiaalkeuze.

4.2.6

Door huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van het huurobject en moeten voor of bij het einde van de huurovereenkomst door huurder ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij bij of na het geven van schriftelijke toestemming door verhuurder tot het aanbrengen van die veranderingen en toevoegingen respectievelijk in het kader van de overneming door huurder van die veranderingen en toevoegingen anders door partijen mocht zijn overeengekomen.

4.2.7

Gebreken aan door huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het gehuurde en schadelijke gevolgen voor het gehuurde, verhuurder of derden worden onder deze huurovereenkomst niet als gebreken van het gehuurde als bedoeld in artikel 7:204 Burgerlijk Wetboek aangemerkt en geven huurder geen enkele aanspraak jegens verhuurder. Voor uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het gehuurde en schadelijke gevolgen voor het gehuurde, verhuurder of derden is huurder aansprakelijk. Huurder zal verhuurder voor eventuele aanspraken van derden jegens verhuurder in verband daarmee vrijwaren. Op verhuurder rust ook geen enkele verplichting tot onderhoud of herstel of instandhouding van door huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen.

4.2.8

Huurder heeft geen aanspraak op enige vergoeding wegens ongerechtvaardigde verrijking van verhuurder of enige derde in verband met door huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen van het gehuurde en toevoegingen aan het gehuurde die bij of na het einde van de huurovereenkomst om welke reden dan ook niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij hierover door partijen anders mocht zijn overeengekomen.

4.3

Huurder moet zich vóór de totstandkoming van deze huurovereenkomst behoorlijk georiënteerd hebben op de vraag of voor het gebruik van het gehuurde voor de beoogde bestemming vergunningen en/of ontheffingen benodigd zijn en, zo ja, welke. Huurder dient in elk geval ook zelf ervoor zorg te dragen dat hij beschikt of komt te beschikken en vervolgens blijft beschikken over de vergunningen en/of ontheffingen, die in verband met het gebruik van het gehuurde in overeenstemming met die bestemming benodigd mochten zijn of worden. Een niet of niet meer beschikken over of een intrekking van dergelijke vergunningen en/of ontheffingen wordt onder deze huurovereenkomst niet als een gebrek van het gehuurde als bedoeld in artikel 7:204 Burgerlijk Wetboek aangemerkt, komt voor rekening en risico van huurder en geeft geen grond voor huurder om deze huurovereenkomst te (doen) ontbinden of nietig te (doen) verklaren of enige andere aanspraak of actie tegen verhuurder, in of buiten rechte, te richten.

4.4

Indien en voor zover krachtens enige benodigde of verkregen vergunning of ontheffing of krachtens enig ander overheidsvoorschrift direct of later in of aan het gehuurde aanpassingen c.q. voorzieningen moeten worden aangebracht met het oog op (de aard van) het gebruik van het gehuurde, wordt zulks onder deze huurovereenkomst niet als een gebrek van het gehuurde als bedoeld in artikel 7:204 Burgerlijk Wetboek aangemerkt, komen deze aanpassingen c.q. voorzieningen voor rekening van huurder en zal huurder deze aanpassingen c.q. voorzieningen behoorlijk en in overeenstemming met de eventueel door de overheid of enige andere bevoegde instantie daarvoor gestelde of te stellen eisen (doen) aanbrengen, na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder als in 4.2 bedoeld. Op verhuurder rust geen aansprakelijkheid voor de kosten van deze aanpassingen c.q. voorzieningen of voor (andere) daarmee samenhangende schade.

4.5

Huurder is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken, dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, enige plaatselijke verordening of enig ander overheidsvoorschrift en dat ook niet het gevaar ontstaat dat enige overheidsvergunning of overheidsontheffing zal of kan worden ingetrokken. Huurder zal zich ook houden aan de eisen of voorschriften, gesteld of te stellen door of vanwege nutsbedrijven en eventuele andere bedrijven die belast zijn of worden met de levering van gas, water en elektriciteit e.d. en/of het transport daarvan en/of de meting daarvan.

4.6

Huurder is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken, dat door of vanwege huurder en door (het gebruik van) het gehuurde geen hinder of overlast in welke vorm dan ook wordt aangedaan aan verhuurder, de buren en de verdere omgeving.

4.7

Huurder is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken, dat geen schade aan het milieu in welke vorm dan ook, zoals door de uitstoot van stoffen of door bodem-, grondwater-, oppervlaktewater- of luchtverontreiniging, ontstaat of redelijkerwijze kan ontstaan. Huurder is gehouden genoegzame voorzorgsmaatregelen hiertegen te nemen. Bij enig handelen of nalaten in strijd met deze verplichtingen is huurder jegens verhuurder en derden gehouden tot tijdige, behoorlijke en volledige opruiming van de daardoor veroorzaakte verontreiniging tot het door de desbetreffende regelgeving en de overheid verlangde niveau en op de door de desbetreffende regelgeving en de overheid verlangde wijze. Ook is huurder dan jegens verhuurder en derden volledig aansprakelijk voor de door die verontreiniging ontstane schade van verhuurder en derden, met inbegrip van de kosten van eventuele opruiming van de hiervoor bedoelde verontreiniging door derden, zoals de overheid of verhuurder, in weerwil van de eigen gehoudenheid van huurder tot die opruiming krachtens deze huurovereenkomst.

4.8

Huurder is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan, in of door het gehuurde als gevolg alle externe oorzaken, zoals bijvoorbeeld als gevolg van vorst, alle vormen van neerslag, storm, sneeuw, hagel regen, alle andere weersomstandigheden, kortsluiting, brand, lekkage, e.d. Indien zich niettemin enige schade als hier bedoeld mocht voordoen, moet huurder verhuurder daarvan terstond behoorlijk op de hoogte stellen en is huurder daarvoor jegens verhuurder en jegens daardoor getroffen derden volledig aansprakelijk.

4.9

Huurder is verplicht weersomstandigheden en weersvoorspellingen in de gaten te houden en maatregelen te nemen die nuttig, passend of nodig zijn om schade te voorkomen.

4.10

Het is aan huurder, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, verboden:

het gehuurde aan enige derde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of anderszins in enige vorm van gebruik of medegebruik te geven of (de huur of het gebruik van) het gehuurde in te brengen in een vennootschap of rechtspersoon dan wel het huurobject geheel of gedeeltelijk ter onderverhuring aan te bieden; het gehuurde of enig deel daarvan of een vordering op verhuurder als onderpand op welke wijze dan ook (zowel goederenrechtelijk als verbintenisrechtelijk) jegens enige derde te gebruiken/verbinden, over te dragen of op andere wijze daarover te beschikken; het gehuurde of enig deel daarvan te vervoeren of te doen vervoeren buiten het perceel van plaatsing; voorwerpen die zwaarder zijn dan conform de constructie berekeningen is toegestaan in het podium op te hangen; het bevestigen van licht- of bevestigingsbandjes aan tentzeil, dak- en/of touwconstructies; het zagen, spijkeren, plakken of schilderen in, op of aan het gehuurde; het is verrichten van activiteiten waarbij hitte vrij komt (zoals barbecueën, frituren etc.).

Staat van aanvaarding en staat van oplevering

Artikel 5

5.1

Met betrekking tot de staat van aanvaarding van het gehuurde bij de aanvang van deze huurovereenkomst door huurder geldt het in 5.1.1 bepaalde.

5.1.1

De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat van onderhoud, zonder door een deskundige zichtbare gebreken en/of beschadigingen na het opbouwen te hebben ontvangen, tenzij hij terstond na het opbouwen van het gehuurde bij de verhuurder mondeling melding maakt van eventuele gebreken of schade aan het gehuurde. De melding dient terstond (uiterlijk binnen 12 uren na opbouw van het gehuurde) schriftelijk bevestigd te worden door de huurder.

5.2

Mocht er bij aanvang van de huur geen proces-verbaal van oplevering zijn opgemaakt, dan wordt het gehuurde geacht, behoudens tegenbewijs door Huurder bij aanvang van de huurovereenkomst te zijn opgeleverd in goed onderhouden staat, zonder gebreken en vrij van schade en dient Huurder het gehuurde, behoudens normale slijtage en veroudering, in die staat aan het einde van de huurovereenkomst aan Verhuurder op te leveren. Het gestelde in de laatste zin van artikel 7: 224 lid 2 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

5.3

Huurder dient het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst ontruimd, zonder van gebreken, in goed onderhouden staat, vrij van schade, vrij van gebruik en gebruiksrechten, behoorlijk schoongemaakt aan Verhuurder op te leveren. Bij gebreke daarvan belast verhuurder de schade (al dan niet bij afbouw van het gehuurde geconstateerd) door aan huurder.

Verhuurder heeft het recht om een (eind)inspectie (buiten aanwezigheid van huurder) uit te (laten) voeren respectievelijk het rapport van inspectie zelf en alleen op te (laten) stellen, bindend voor huurder.

5.4

Huurder is verplicht alle zaken die door hem in, aan of op het gehuurde zijn aangebracht of door hem van de voorgaande Huurder of gebruiker zijn overgenomen op eigen kosten te verwijderen, tenzij Verhuurder op enig moment schriftelijk anderszins aangeeft of heeft aangegeven. Voor niet verwijderde zaken is Verhuurder geen vergoeding verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.5

Indien Huurder het gebruik van het gehuurde voor het einde van de huurovereenkomst heeft beëindigd, is Verhuurder gerechtigd, zich op kosten van Huurder toegang tot het gehuurde te verschaffen en zich in het bezit daarvan te stellen, zonder dat dit een gebrek oplevert.

5.6

Alle zaken waarvan Huurder kennelijk afstand heeft gedaan door deze in het gehuurde achter te laten bij het daadwerkelijk verlaten van het gehuurde, kunnen door Verhuurder, naar Verhuurders inzicht, zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van Huurder worden verwijderd, verkocht en/of vernietigd. Indien huurder bij het einde van de huurovereenkomst door hem aangebrachte of overgenomen veranderingen van het gehuurde en/of toevoegingen aan het gehuurde niet mocht hebben ongedaan gemaakt of verwijderd, wordt huurder geacht van die veranderingen en/of toevoegingen afstand te hebben gedaan. Onverminderd het recht van verhuurder om desgewenst van huurder het ongedaan maken of verwijderen van die veranderingen en/of toevoegingen op kosten van huurder te vorderen of om desgewenst een rechterlijke machtiging op de voet van artikel 3:299 Burgerlijk Wetboek tot het op kosten van huurder ongedaan maken of verwijderen van die veranderingen en/of toevoegingen door of vanwege verhuurder zelf te vorderen, en onverminderd het recht van verhuurder om schadevergoeding van huurder te vorderen wegens het tekortschieten van huurder in de nakoming van deze op hem rustende verplichtingen, heeft verhuurder dan het recht om desgewenst, naar eigen vrije keuze, die veranderingen en/of toevoegingen in of aan of op het gehuurde te laten zitten en zich toe te eigenen dan wel op kosten van huurder zelf te (laten) vernietigen of verwijderen. In geen van deze gevallen komt aan huurder enige aanspraak op een vergoeding wegens ongerechtvaardigde verrijking van verhuurder of enige derde of enige andere aanspraak in verband hiermee toe.

5.7

Tijdig voor het einde van de huurovereenkomst of het gebruik, kan het gehuurde op verzoek van Huurder of verhuurder door partijen gezamenlijk te worden geïnspecteerd. Van deze inspectie wordt door partijen een rapport opgemaakt, waarin de bevindingen ten aanzien van de staat van het gehuurde worden vastgelegd. Tevens wordt in dit rapport vastgelegd welke werkzaamheden ter zake van de bij de inspectie noodzakelijk gebleken reparaties en ten laste van Huurder komend achterstallig onderhoud, nog voor rekening van Huurder dienen te worden uitgevoerd alsmede de wijze waarop en de termijn waarbinnen dit zal dienen te geschieden.

5.8

Huurder is gehouden de door hem op basis van het inspectierapport uit te voeren werkzaamheden binnen de in het rapport vastgelegde - of nader tussen partijen overeengekomen - termijn op een deugdelijke wijze uit te voeren c.q. te doen uitvoeren. Indien Huurder geheel of gedeeltelijk nalatig blijft in de nakoming van zijn uit het rapport voortvloeiende verplichtingen, is Verhuurder gerechtigd zelf deze werkzaamheden te laten uitvoeren en de daaraan verbonden kosten op Huurder te verhalen onverminderd de aanspraak van Verhuurder op vergoeding van de verdere schade en kosten.

5.9

Over de tijd die met het herstel is gemoeid, gerekend vanaf de datum van het einde van de huurovereenkomst, is Huurder aan Verhuurder een bedrag verschuldigd, berekend naar de laatst geldende huurprijs en vergoeding voor bijkomende levering van zaken en diensten, onverminderd Verhuurders aanspraak op vergoeding van de verdere schade en redelijke kosten.

5.10

Verhuurder heeft het recht om een (eind)inspectie buiten aanwezigheid van huurder uit te (laten) voeren respectievelijk het rapport van inspectie zelf en alleen op te (laten) stellen, bindend voor huurder. Van dat eenzijdig opgestelde rapport van voorinspectie respectievelijk eindinspectie zal verhuurder dan op korte termijn een kopie-exemplaar aan huurder doen geworden.

5.11

Indien en voor zover huurder tekort mocht blijken te schieten in de tijdige, volledige en behoorlijke nakoming van zijn verplichting om het gehuurde conform de overeenkomst op te leveren, of de in het inspectierapport opgenomen verrichtingen uit te (laten) voeren voor de dag waarop de huurovereenkomst eindigt, is huurder deswege in verzuim en is verhuurder zonder meer gerechtigd om desgewenst die verrichtingen zelf en op kosten van huurder uit te (laten) voeren. Verhuurder is ook zonder meer gerechtigd om desgewenst de eventueel in het rapport van inspectie opgenomen gebreken in de staat van het gehuurde die voor rekening van huurder komen zelf en op kosten van huurder te (laten) verhelpen respectievelijk de eventueel in het rapport van inspectie opgenomen tekortkomingen in de volgens het rapport van inspectie door of vanwege huurder uit te voeren verrichtingen om het gehuurde in de in 5.1 bedoelde staat te brengen zelf en op kosten van huurder te (laten) verhelpen. Tevens is huurder jegens verhuurder ook tot schadevergoeding gehouden, bijv. wegens eventuele latere bruikbaarheid c.q. verhuurbaarheid van het gehuurde in verband daarmee.

Gebreken, aansprakelijkheid van verhuurder, rechten van huurder, aansprakelijkheid van huurder, risico, onderhoud, herstel en vernieuwing c.q. vervanging, verzekering en lasten/belastingen

Artikel 6

6.1

In zoverre in afwijking van de definitie van gebrek in artikel 7:204 BW, en met de daaruit voortvloeiende doorwerking naar het begrip 'gebreken' respectievelijk 'gebrek' in de artikelen 7:206, 207 en 208 e.v. Burgerlijk Wetboek, worden onder deze huurovereenkomst niet als gebreken van het gehuurde aangemerkt:

a) een staat of eigenschap van het gehuurde of een andere niet aan huurder toe te rekenen omstandigheid, die al bestond bij het aangaan van de huurovereenkomst en voor partijen toen redelijkerwijze waarneembaar was bij een behoorlijke en deskundige inspectie van het gehuurde;

b) gebreken aan door huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het gehuurde en schadelijke gevolgen voor het gehuurde, verhuurder of derden (zie het hierover bepaalde in 4.2.7);

c) een niet of niet meer beschikken over of een intrekking van vergunningen en/of ontheffingen die in verband met de het gebruik van het gehuurde in overeenstemming met de bestemming daarvan krachtens deze huurovereenkomst benodigd mochten zijn of worden (zie het hierover bepaalde in 4.3);

d) de omstandigheid dat krachtens enige benodigde of verkregen vergunning of ontheffing of krachtens enig ander overheidsvoorschrift direct of later in of aan het gehuurde aanpassingen c.q. voorzieningen moeten worden aangebracht met het oog op (de aard van) het gebruik van het gehuurde (zie het hierover bepaalde in 4.4).36)

6.2

Verhuurder is niet aansprakelijk voor:

a) de gevolgen van gebreken die zijn ontstaan na het aangaan van deze huurovereenkomst;

b) de gevolgen van gebreken die verhuurder bij het aangaan van deze huurovereenkomst niet kende of had behoren te kennen;

c) de gevolgen van gebreken met betrekking waartoe geen sprake is van eigen opzet of van eigen grove schuld van verhuurder zelf;

d) de gevolgen van de in 6.1 onder a tot en met d bedoelde aspecten, zowel voor zover verhuurder bij het aangaan van deze huurovereenkomst die aspecten niet kende of had behoren te kennen, als voor zover verhuurder bij het aangaan van deze huurovereenkomst die aspecten wel kende of had behoren te kennen (zie met betrekking tot de in 6.1 onder b respectievelijk c respectievelijk d bedoelde aspecten het hierover bepaalde in 4.2.7 respectievelijk 4.3 respectievelijk 4.4);

e) de eventueel aan huurder opkomende schade als gevolg van een latere terbeschikkingstelling van het gehuurde door verhuurder aan huurder, tenzij die latere terbeschikkingstelling van het huurobject aan huurder mocht berusten op eigen opzet of eigen grove schuld van verhuurder zelf;

f) de schade die ontstaat aan persoon of goed van huurder of van derden die het gehuurde onder zich heeft of hebben dan wel bij het gehuurde aanwezig zijn, tenzij het gaat om schade als gevolg van eigen opzet of eigen grove schuld van verhuurder zelf;

g) de bedrijfsschade van huurder, tenzij het gaat om bedrijfsschade als gevolg van eigen opzet of eigen grove schuld van verhuurder zelf;

h) de schade als gevolg van enig gebrek van het gehuurde of als gevolg van de in 6.1 onder a tot en met d bedoelde aspecten, tenzij het gaat om schade als gevolg van eigen opzet of eigen grove schuld van verhuurder zelf.

6.3

Huurder heeft geen recht op vermindering van de huurprijs of op opschorting of verrekening van een verplichting tot betaling of op vernietiging of ontbinding van de huurovereenkomst, indien sprake is van een vermindering van het huurgenot ten gevolge van een of meer gebreken of in 6.1 onder a tot en met d bedoelde aspecten die zich voordoen in, met of met betrekking tot het gehuurde, tenzij het gaat om gebreken respectievelijk in 6.1 onder a tot en met d bedoelde aspecten als gevolg van eigen opzet of eigen grove schuld van verhuurder zelf.

6.4

Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, tenzij huurder bewijst dat aan hem en aan personen voor wie hij in de verhouding tot verhuurder verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid draagt, waartoe in elk geval zijn personeel wordt gerekend, met betrekking tot het ontstaan van die schade geen schuld treft. Deze uitzondering laat onverlet de op huurder krachtens deze huurovereenkomst rustende verplichtingen tot onderhoud en herstel.

6.5

Gedurende de huurtijd komt alle risico van het gehuurde, waaronder het risico van diefstal of verduistering of verlies, voor rekening van huurder, ook indien te dier zake geen sprake is van schuld van huurder.

6.6

Met betrekking tot (de kosten van) onderhoud, herstel en vernieuwing c.q. vervanging geldt, met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:206 lid 1 en lid 2 Burgerlijk Wetboek voor zover dit door artikel 7:209 Burgerlijk Wetboek wordt toegelaten, alsmede voor zover nodig met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:217 Burgerlijk Wetboek, het in 6.6.1 tot en met 6.6.8 bepaalde.

6.6.1

Voor rekening van huurder komt het behoorlijk en tijdig uitvoeren van alle onderhoud en alle herstellingen van c.q. aan het gehuurde, ook voor zover het om groot onderhoud en grote herstellingen gaat en ook voor zover dat onderhoud en die herstellingen betrekking hebben op constructieve elementen van het gehuurde, en het schoonhouden van het gehuurde en het vervangen van verloren of versleten onderdelen van roerende zaken die tot het gehuurde behoren door nieuwe onderdelen.

6.6.2

Voor rekening van verhuurder komt het behoorlijk en tijdig uitvoeren van vernieuwingen c.q. vervangingen van roerende zaken die tot het gehuurde behoren en door een oorzaak die niet voor risico van huurder komt teniet zijn gegaan of verloren zijn geraakt.

6.6.3

Het in 6.6.1 en 6.6.2 bepaalde laat onverlet de verplichting van een partij om die herstellingen en die vernieuwingen c.q. vervangingen behoorlijk en tijdig en voor eigen rekening uit te voeren, die noodzakelijk zijn geworden door handelen of nalaten of (ander) tekortschieten van die partij of van personeel van die partij of van personen die met goedvinden van die partij het gehuurde gebruiken.

6.6.4

In het in 6.4 bedoelde geval komen, voor zover nodig in afwijking van het in 6.5.1 tot en met 6.5.4 bepaalde, (de kosten van) herstel en vernieuwing c.q. vervanging steeds geheel voor rekening van huurder, tenzij de in 6.4 bedoelde uitzondering zich voordoet.

6.6.5

Het in 6.6.1 en 6.6.2 bepaalde laat ook onverlet het in 4.2.7, laatste zin, bepaalde.

6.6.6

De in 6.6.1 tot en met 6.6.5 bedoelde verrichtingen worden, tenzij daarover tussen partijen anders overeengekomen is of wordt, door verhuurder uitgevoerd op kosten van huurder.

6.6.7

Bij door of vanwege verhuurder uit te voeren verrichtingen zal door of vanwege verhuurder vooraf met huurder worden overlegd over een wijze en periode van uitvoering die zoveel mogelijk de belangen van huurder respecteert, maar ook met de daarbij betrokken redelijke belangen van verhuurder rekening houdt.

6.6.8

Indien huurder met tijdige of behoorlijke of volledige uitvoering van voor zijn rekening komend onderhoud of voor zijn rekening komende herstellingen of vernieuwingen c.q. vervangingen in verzuim is, heeft verhuurder het recht een en ander zelf voor rekening van huurder te (doen) uitvoeren.

6.7

Huurder is verplicht om het gehuurde bij een solide en in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij ‘allrisk’ te verzekeren, tegen alle denkbare risico’s en schade. Bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) is huurder gehouden het gehuurde tegen de risico’s verbonden aan evenementen, brand, blikseminslag, storm, neerslag, sneeuw, vorst, vandalisme, wateruitstroming, beschadiging door enige andere uitwendige of inwendige oorzaak, diefstal en verduistering te verzekeren en door regelmatige premiebetaling verzekerd te houden tot aan de teruggave van het gehuurde aan verhuurder. Huurder verplicht zich voorts op eerste verzoek van verhuurder de polis met de daarop toepasselijke polis condities na ontvangst ter hand te stellen aan verhuurder en op eerste verzoek van verhuurder de premiekwitanties c.q. premiebetalingsbewijzen binnen vijf dagen na verval van de premie aan verhuurder ter inzage te verstrekken.

6.8

Alle lasten en belastingen die ter zake van het gehuurde mochten worden geheven, komen ten laste van huurder. Dit geldt onverschillig of deze lasten en belastingen bij huurder of bij verhuurder worden geïnd. Indien en voor zover deze lasten en belastingen bij verhuurder worden geïnd, is huurder verplicht om deze op eerste schriftelijk verzoek van verhuurder, met bijvoeging van kopieën van de desbetreffende aanslag of heffing of nota e.d., binnen 14 dagen aan verhuurder te voldoen.

6.9

Bij schade of ongeval dient de huurder de verhuurder onverwijld in kennis te stellen. De verhuurder is in vele gevallen bereikbaar onder nummer: 073-6136867 (telefoon).

6.10

De huurder is aansprakelijk voor schade ontstaan in de periode, na totstandkoming van de overeenkomst en afbreken van het gehuurde. Bij schade aan vloerdelen wordt € 45,-- (zegge vijfenveertig euro) per beschadigd vloerdeel in rekening gebracht.

6.11

De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de verhuurder.

6.12

De verplichting tot schadevergoeding van verhuurder op grond van welke grondslag dan ook, is beperkt tot die schade waartegen verhuurder uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, en is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald. De vordering van de huurder is in dat geval eerst opeisbaar, nadat de verzekering aan verhuurder heeft uitbetaald.

6.13

Als verhuurder om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van

lid 12 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal het overeengekomen factuurbedrag.

6.14

De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte kosten, gevolgschade en/of indirecte schade, niet genoten winsten en inkomsten hieronder begrepen, welke op enigerlei wijze verband houden met, dan wel veroorzaakt worden door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. De huurder dient zich daarvoor te verzekeren. De huurder vrijwaart de verhuurder tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder.

6.15

De huurder is aansprakelijk voor de beschadiging of vermissing van goederen en gereedschappen van derden, niet zijnde de verhuurder, tenzij de beschadiging of vermissing te wijten is aan grove onachtzaamheid of opzet van de verhuurder.

De plaatsing van het gehuurde

Artikel 7

7.1

De verhuurder bepaalt het moment en de wijze waar op de plaatsing van het gehuurde uitgevoerd wordt. De plaats waar en het tijdstip waarop de prestatie wordt verricht, worden

door de verhuurder bevestigd. De verhuurder heeft het recht werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de huurder door derden te laten uitvoeren.

7.2

Het bepaalde tijdstip waarop aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de termijn van uitvoering van de overeenkomst geeft de huurder niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten, te verrekenen of de overeenkomst te ontbinden. Overschrijding van het bepaalde tijdstip waarop aan de overeenkomst uitvoering gegeven dient te worden leidt nimmer tot aansprakelijkheid van verhuurder voor directe of indirecte gevolgen van de tardieve prestatie, tenzij de huurder verhuurder schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij aan verhuurder een termijn van twee weken heeft gegund om alsnog correct na te komen.

7.3

Indien de verhuurder de overeengekomen prestatie niet kan verrichten doordat de huurder de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat huurder tekort schiet of een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de huurder direct in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist en heeft de verhuurder recht op vergoeding van de door haar geleden schade. De schade aan de zijde van de verhuurder wordt vastgesteld op minimaal 15% van de overeengekomen prijs, maar tenminste op een bedrag van € 450,-- (zegge vierhonderdvijftig euro), onverminderd het recht van verhuurder om volledige schadevergoeding te vorderen. De schadevergoeding is verschuldigd naast de overeengekomen prijs.

7.4

Verhuurder heeft geen invloed op het terrein waar het gehuurde moet worden geplaatst. Verhuurder kan daar dus ook geen aansprakelijkheid voor aanvaarden. De huurder staat in voor de keuze en de deugdelijke en begaanbare staat van het terrein. De huurder is verplicht voorafgaand aan de plaatsing van het gehuurde, de verhuurder van eventuele bijzonderheden, zoals de ligging van elektriciteits-, telefoon-, water- en gasleidingen, alsmede riolering, glasvezel- of andere kabels of leidingen van welke aard dan ook op of onder het terrein dat aangewezen is voor de plaatsing van het gehuurde, schriftelijk op de hoogte te stellen. Huurder is gehouden een Oriëntatieverzoek alsmede KLIC-melding(en) te doen, kabel- en leidinginformatie op te vragen, te zorgen dat die tijdig voorhanden is, verhuurder daarover in te lichten en die tijdig te verstrekken aan verhuurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan gras, ondergrond en alles wat zich op of onder het terrein bevindt of de gevolgen daarvan. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken van derden dienaangaande. Voor eventuele schade ontstaan aan het terrein, waaronder begrepen de zowel boven- als ondergronds aanwezige elektriciteits-, telefoon-, water- en gasleidingen, alsmede riolering en alle andere kabels of leidingen is de huurder aansprakelijk en vrijwaart hij de verhuurder voor alle aanspraken, onder andere indien de verhuurder niet juist en op de wijze als hiervoor beschreven is ingelicht. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle aanspraken ter

zake van schade toegebracht aan verharding, gras, ondergrond, terrein, kabels en bestrating, voor zover het toebrengen van deze schade voortvloeit uit het plaatsen van het gehuurde.

7.5

De huurder draagt er zorg voor dat het terrein, waarop het gehuurde komt te staan, daarvoor geschikt is. Hieronder wordt onder andere, maar niet uitsluitend verstaan dat het terrein egaal en begaanbaar dient te zijn. Het terrein dient uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend vrij te zijn van modder en los zand.. Wanneer het terrein niet aan de gestelde eisen voldoet, heeft de verhuurder het recht af te zien van plaatsing van het gehuurde, onverminderd de verplichting van de huurder om de overeengekomen prijs te betalen te vermeerderen met eventuele schade aan de zijde van verhuurder. De huurder draagt er tevens zorg voor dat het terrein op tijd beschikbaar is, waaronder onder meer verstaan dient te worden dat het terrein vrij is van obstakels, zoals bijvoorbeeld geparkeerde auto's en dat het terrein voldoende bereikbaar is voor bijvoorbeeld een vrachtwagencombinatie of een vrachtwagen met oplegger. Huurder zorgt er tevens voor dat de werkzaamheden veilig en conform de ARBO-eisen en alle andere wettelijke eisen kunnen worden verricht. Verhuurder heeft immers geen invloed op de omstandigheden waaronder moet worden gewerkt. Dat is de verantwoordelijkheid van huurder. Indien het opbouwen en afbreken van het gehuurde vertraging oploopt doordat de huurder de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of aan de eisen niet wordt voldaan, dan wel dat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, zoals bijvoorbeeld hiervoor omschreven, is de huurder een bedrag van € 70,-- per uur, per aanwezig personeelslid van de verhuurder verschuldigd, tenzij de oorzaak van de verhindering de huurder in redelijkheid niet kan worden toegerekend.

Verplichtingen en garanties van de huurder

Artikel 8

8.1

De huurder verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van al haar uit hoofde van de overeenkomst alsmede de uitvoering daarvan ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van de verhuurder in de ruimste zin van het woord.

8.2

De huurder verplicht zich het gehuurde en alle overige van de verhuurder achtergebleven goederen en gereedschappen (waaronder begrepen trailers, opleggers, tentzakken en emballage) gedurende de tijd tussen het opbouwen en afbreken van het gehuurde als een goed huisvader en op een adequate manier te bewaren en te bewaken. Het is te allen tijde en ten strengste verboden om van achtergebleven materieel (zoals heftrucks, wackers, vrachtwagens, opleggers, trailers, aggregaten etc.) van de verhuurder gebruik te maken.

8.3

Overkappingen zijn voorzien van tentboeken. Huurder verklaart een afschrift van het tentboek te hebben ontvangen. Deze tentboeken bevatten statistische berekeningen in verband met de te stellen brandeisen en andere eisen. De bouwboekenbouwboeken zijn te allen tijden (nogmaals) op te vragen bij de verhuurder. Het auteursrecht wordt uitdrukkelijk voorbehouden door verhuurder. Het is huurder verboden deze bouwboekenbouwboeken te kopiëren, uit te geven of (delen daarvan) openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

8.4

Het is huurder verboden de reclame-uitingen van de verhuurder te verwijderen.

8.6

De huurder staat er voor in, dat het gehuurde niet oneigenlijk wordt gebruikt, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend wordt verstaan het klimmen in masten en spanten, en het hangen aan spandraden en zeildoek. Schade aan het gehuurde ingevolge oneigenlijk gebruik is geheel voor rekening van de huurder. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken op schadevergoeding veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het gehuurde.

8.7

De huurder dient het gehuurde geleegd en gereinigd hebben voor het overeengekomen tijdstip van de afbraak van het gehuurde. De huurder is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten die het gevolg zijn van het niet of niet tijdig schoon en ledig zijn van het gehuurde.

8.8

De huurder is verplicht zich op de hoogte te houden van de Weersomstandigheden en -voorspellingen. Huurder is verplicht het ertoe te geleiden dat te allen tijde aan (de specificaties in) het bouwboek wordt voldaan. Huurder is verplicht continue windmetingen te verrichten. Huurder is verplicht maatregelen te treffen voor het direct kunnen sluiten van de openingen en toegangen van het gehuurde. Indien er sprake is van sneeuw of ijsvorming, is de huurder verplicht kachels te huren die de temperatuur in het gehuurde zodanig hoog houden, dat er geen sneeuw- en/of ijsafzetting kan ontstaan op het podiumdak of anderszins aan het gehuurde.

Ontruiming van het gehuurde

Artikel 9

9.1

Het gehuurde dient terstond en direct ontruimd te worden van alle medewerkers, bezoekers en overige personen, indien de weersomstandigheden hiertoe aanleiding geven. Een weersomstandigheid als hiervoor omschreven doet zich onder andere voor indien gedurende tien achtereenvolgende minuten windsnelheden (pieken) worden bereikt van tenminste 18 meter per seconde (windkracht 8). Indien huurder bij de hiervoor bedoelde weersomstandigheden verzuimt het gehuurde direct en terstond van alle personen te ontruimen, vrijwaart hij de verhuurder voor alle aanspraken op schadevergoeding, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit calamiteiten, direct dan wel indirect veroorzaakt door de hiervoor genoemde weersomstandigheden.

Hulpen en derden

Artikel 10

10.1

Indien overeengekomen maakt de verhuurder bij het opbouwen en afbreken van het gehuurde gebruik van een of meerdere derden (om niet of tegen betaling), welke door de huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder is verantwoordelijk voor verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen alsmede de leiding en toezicht over de derden. Huurder is er voor verantwoordelijk dat aan alle wettelijke-, veiligheids- andere voorschriften wordt voldaan. De huurder is verantwoordelijk voor de deugdelijke verzekering van derden en verplicht de ter beschikking gestelde derden te verzekeren en verzekerd te houden. Een eventuele verzekering van verhuurder, ontslaat huurder niet van die verplichting. De derden dienen allen meerderjarig te zijn en competent om bij het opbouwen en afbreken van het gehuurde te helpen. Huurder staat daar voor in.

10.2

Het niet opgeven van namen en geboortedata verplicht de huurder tot het verzekeren van de door de huurder ter beschikking gestelde derden. Het niet op de voorgeschreven wijze opgeven van de derden ontheft de huurder op generlei wijze van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel.

10.3

Huurder vrijwaart de verhuurder van alle aanspraken van derden op schades, betreffende de door de huurder ter beschikking gestelde derden, op welke wijze ook ontstaan.

10.4

De huurder staat ervoor in, dat het overeengekomen aantal derden op de afgesproken plaats en tijd en voor zolang als verhuurder noodzakelijk acht, hun medewerking verlenen bij het opbouwen en afbreken van het gehuurde, alsmede dat alle derden veiligheids-schoenen met stalen neuzen en werkhandschoenen dragen. In het geval van schade en/of persoonlijk letsel van derden veroorzaakt door het niet dragen van de hiervoor bedoelde schoenen en handschoenen, kan de verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schades en/of persoonlijk letsel als hiervoor omschreven.

10.5

De derden dienen te allen tijden de aanwijzingen en instructies op te volgen, welke gegeven worden door medewerkers, uitvoerders of personeel, werkzaam in loondienst of namens Eekels Verhuur B.V.

10.6

Indien de huurder de hiervoor genoemde verplichting niet nakomt, worden de hieruit voor verhuurder voortvloeiende extra kosten in rekening gebracht, op basis van € 300,-- (zegge driehonderd euro) per niet geheel of gedeeltelijk niet aanwezige vrijwilliger, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te vorderen.

Overmacht

Artikel 11

11.1

Indien en voor zover de verhuurder zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst op te schorten.

11.2

Onder een oorzaak welke de verhuurder niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: de bereikbaarheid en de staat van het terrein, brand, waterschade, de weersomstandigheden (waaronder hitte, storm, sneeuw, hagel), overheidsmaatregelen, defecten aan machines of installaties en het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie de verhuurder goederen of diensten betrekt.

11.3

Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet de verhuurder daarvan mededeling aan de huurder.

11.4

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naar hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke van de wil van Eekels Verhuur onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, epidemische of pandemische uitbraken, (al dan niet digitale) storingen of andere ernstige verstoringen in het bedrijf van Eekels Verhuur of diens leveranciers of derden.

11.5

Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook en omstandigheden die overmacht opleveren en alle andere onvoorziene omstandigheden komen op grond van deze overeenkomst voor rekening van de huurder. Huurder kan zich desgewenst verzekeren tegen dergelijke risico's. Een (al dan niet gerechtelijk) beroep op wijziging of ontbinding op grond van onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW) door huurder is uitgesloten, althans kan niet worden toegewezen.

Betaling

Artikel 12

12.1

Alle betalingen dienen plaats te vinden voordat het gehuurde opgebouwd wordt, tenzij schriftelijke anders wordt overeengekomen.

12.2

Alle betalingen dienen, zonder enig recht van huurder op verrekening of opschorting te geschieden ten kantore van de verhuurder of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening. Huurder is niet gerechtigd om zich op opschorting of verrekening te beroepen.

12.3

Verhuurder is steeds gerechtigd om een direct opeisbare aanbetaling of voorschot te verlangen. Een dergelijk verzoek laat het elders in deze voorwaarden bepaalde (bijvoorbeeld het bepaalde in dit artikel of het bepaalde artikel 3.3) onverlet. Huurder is verplicht het totale overeengekomen bedrag te betalen uiterlijk 14 dagen voor de afgesproken plaatsingsdatum (dan wel binnen een nader overeengekomen termijn). Indien huurder niet tijdig heeft betaald is hij direct in verzuim. Daarvoor is geen ingebrekestelling vereist. Verhuurder is gerechtigd een rente van twee procent per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de verhuurder toekomen. Voor de renteberekening wordt een gedeelte van de maand voor een hele maand berekend.

12.4

Alle kosten, welke voor de verhuurder voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de huurder van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de huurder. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/advocaat, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door de verhuurder gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom.

12.5

Indien en voor zover de huurder met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen de verhuurder van de huurder te vorderen heeft terstond opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Tot terugbetaling is verhuurder nimmer gehouden.

12.6

De huurder is verplicht op het eerste verzoek van verhuurder een (al dan niet) bezitloos pandrecht ten behoeve van verhuurder te doen vestigen op roerende zaken alsmede op alle huidige en toekomstige vorderingen van huurder op derden, zulks tot zekerheid van betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen op huurder, die ter zake van incassokosten, rente en boetes daaronder begrepen. Huurder verklaart daartoe bevoegd te zijn. Huurder verleent hierdoor een onherroepelijke volmacht aan verhuurder om een pandrecht op de goederen namens huurder te vestigen.

12.7

Huurder is verplicht om op eerste verzoek een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, te verschaffen.

Reclames

Artikel 13

13.1

Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 8 dagen na het verrichten van de werkzaamheden dan wel binnen 30 dagen na het ontdekken van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan de gebruiker kenbaar te worden gemaakt.

13.2

Een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van de wederpartij in verband met de reclame.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 14

14.1

Op alle overeenkomsten tussen de verhuurder en de huurder is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2

Alle geschillen welke voortkomen uit – of samenhangen met de overeenkomsten tussen de verhuurder en de huurder kunnen met uitsluiting van anderen, enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.